Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  a REKLAMAČNÉ podmienky platné pre internetový obchod  od 01.06.2024

Obchodná spoločnosť Print room s. r. o., so sídlom: Fialová 4072/5A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, IČO:47 368 161, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Odd. Sro, vl. č. 133581/B (ďalej ako „Predávajúci“) vykonáva tlačiarenskú výrobu a zabezpečuje jeho dodanie objednávateľovi na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva"). Predávajúci zároveň prevádzkuje webovú doménu www.printroom.sk a webovú doménu www.detsketricko.sk - elektronický obchod s ponukou textilu (ďalej len „e- shop“).

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“ alebo aj ako „všeobecné obchodné podmienky“) a Reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke, resp. na stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Predávajúcim sa na účely týchto VOP rozumie obchodná spoločnosť Print room s. r. o., so sídlom: Fialová 4072/5A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, IČO:47 368 161, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Odd. Sro, vl. č. 133581/B (ďalej len "predávajúci"). Predávajúci je obchodná spoločnosť založená podľa práva slovenskej republiky, ktorá na web doméne printroom.sk ponúka služby veľkoformátovej a maloformátovej tlače a na stránke www.detsketricko.sk ponúka predaj detského textilu s potlačou.
  3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, (t.j. fyzická osoba, ktorá vystupuje v postavení spotrebiteľa).
  4. Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie každá zmluva uzavretá prostredníctvom jedného a lebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie (web, elektronická pošta, telefón, fax, príp. iné) bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho - spotrebiteľa, predmetom ktorej je zhotovenie diela, alebo predaj tovaru., dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom elektronickej stránky Predávajúceho, pričom Zmluva je uzavretá vo chvíli, keď Predávajúci od Kupujúceho dostanete potvrdenie Objednávky.
  5. Cenou sa rozumie cena za vyhotovenie tlače, alebo cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, pričom kúpna cena zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.
  6. Cenou za dopravu sa rozumie finančná čiastka, ktorú kupujúci hradí za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
  7. Celkovou cenou je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
  8. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  9. Objednávkou je neodvolateľný návrh Kupujúceho na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim;
  10. Produktom sa rozumie služba alebo tovar, ktorú môže spotrebiteľ nakúpiť na webe Predávajúceho,
  11. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.
  12. Tieto VOP a Zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
  13. Predávajúci umožňuje každému kupujúcemu a každej tretej osobe dostatočne sa oboznámiť s týmito VOP a to (nie len, ale aj) jednoduchým prístupom k ich zneniu uverejnenému na každej webstránke v na to určenej sekcii.
  14. Znenie týchto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia Zmluvy spolu s reklamačnými podmienkami je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia odchylné od týchto VOP je možné stranami dohodnúť v konkrétnej zmluve. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu (vrátane znenia v elektronickej forme), v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od týchto VOP, takto odchylne dohodnuté ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a reklamačnými podmienkami. Odchylne dohodnuté podmienky však nesmú byť v rozpore s platnými právnymi predpismi (napr. skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, skrátenie záručnej doby a pod.) .
  15. Súčasťou týchto VOP sú informácie pre kupujúceho v postavení spotrebiteľa, o jeho právach vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) a v zmysle ďalších platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.
  16. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami:
   1. sa v prípade Zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim v postavení spotrebiteľa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o predaji tovaru na diaľku“), zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
   2. sa v prípade Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení podnikateľa, riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
  17. Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy Predávajúcemu v súvislosti so ponúkaným tovarom alebo službami:
  18. Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha - vo vzťahu k ochrane kupujúcich v postavení spotrebiteľov je orgánom dohľadu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dohľadu ba@soi.sk , tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70
 2. Informácie o tovare a SLUŽBÁCH, INFORMÁCIE O CENÁCH, náklady na dopravu, poštovné a balné
  1. Informácie o tovare sú uvedené pod každou fotografiou ponúkaného tovaru. Fotografie zobrazujú typický druh predávaného tovaru, pričom farebné vyobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať farebným odtieňom, ako ich bude vnímať kupujúci v skutočnosti. Farebné zobrazenie je závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.
  2. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke (e-shope). Predávajúci zobrazuje v e-shope informáciu o obvyklej dostupnosti tovaru. Reálna dostupnosť tovaru je kupujúcemu potvrdená v emailovým potvrdením objednávky.
  3. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
  4. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na Dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
  6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste Fialová 5/A, 851 07, Bratislava - Petržalka
 3. Objednávka, POTVRDENIE objednávky, uzatvorenie a vznik zmluvy
  1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci na internetovej stránke (e-shope) predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára, ktorým kupujúci zašle návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „objednávka“).
  2. V objednávke je kupujúci povinný:
   1. Označiť/ vybrať konkrétny tovar a vyplniť všetky povinné polia objednávky s názvom „Fakturačné údaje“, ktorými sú:
    1. právna forma (Fyzická osoba / fyzická osoba– podnikateľ a PO)
    2. fakturačné údaje (meno a priezvisko/obchodné meno, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, Štát),
    3. e-mailová adresa,
    4. číslo platobnej karty,
   2. pred odoslaním objednávky sa oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP a v prípade súhlasu s ich znením vyjadriť svoj súhlas s ich znením s tým, že momentom uzatvorenia Zmluvy sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. Svoj súhlas kupujúci vyjadruje prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka pod rezervačným formulárom. Pri odsúhlasení so znením týchto VOP je kupujúci oprávnený oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie predávajúceho ako Spracovateľa osobných údajov o tom, ako budú spracúvané osobné údaje kupujúceho v prípade vyplnenia objednávky, ako aj v procese uzatvárania zmluvy či v procese prípadného ďalšieho spracovania osobných údajov;
   3. po vyplnení povinných polí objednávky a odškrtnutí check boxu o súhlase so znením VOP, je kupujúci povinný kliknúť na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo tlačidlo s obdobným významom.
  3. Bezodkladne po odoslaní objednávky je kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu automaticky odosielané potvrdenie o prijatí objednávky (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Predávajúci môže v záujme vylúčenia omylov telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overiť platnosť a rozsah objednávky, spôsob platby a dopravy a tiež dodaciu lehotu a cenu. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôže predávajúci objednávku potvrdiť, zašle kupujúcemu ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. (Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci ponuku predávajúcemu potvrdí.)
  4. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
  5. Následne predávajúci zašle na e-mail kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
  6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
  7. Predávajúci vyhlasuje, že pred odoslaním objednávky jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok kupujúceho informoval tak, že mu sprístupnil nasledovné informácie:
   1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe na stránke elektronického obchodu predávajúceho,
   2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto VOP, ktoré sú kupujúcemu prístupné na web stránke elektronického obchodu predávajúceho,

   3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ho predávajúci má ( a to na stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto VOP
   4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet ( a to na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto VOP)
   5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť (a to na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto VOP)
   6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov (a to na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto VOP)

   7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. xy týchto VOP,

   8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
   9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
   10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
   11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
   12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
   13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. x týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
   14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
   15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
   18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   21. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúc
  8. Splnenie krokov špecifikovaných v bode 2. (2.1. až 2.3.) tohto článku týchto VOP sa považuje za odoslanie návrhu na uzatvorenie Zmluvy Predávajúcemu. V prípade, ak návštevník Platformy nesúhlasí so znením týchto VOP alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok uvedených v týchto VOP, nie je oprávnený odoslať objednávku Predávajúcemu.
  9. Pred samotným odoslaním objednávky je kupujúci oprávnený vždy skontrolovať a prípadne zmeniť údaje, ktoré uviedol do objednávky. Kupujúci týmto berie na vedomie, že všetky údaje, ktoré uvedie v objednávke sú predávajúcim považované za úplné a odpovedajúce skutočnosti.
  10. Po vzniku Zmluvy sa návštevník stránky elektronického obchodu stáva Kupujúcim a zmluvnou stranou Zmluvy v zmysle týchto VOP.
 4. platobné podmienky, Spôsob Poskytnutia SluŽBY a Čas úplného poskytnuia služby (DODANIa obsahu)
  1. Každý návštevník webu, ktorý vytvorí objednávku je povinný pred jej odoslaním kliknúť na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ čím vyslovene potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že vytvorenie objednávky zahŕňa jeho povinnosť zaplatiť Cenu za produkt.
  2. Cena je určená číselným vyjadrením pod každým políčkom s tovarom. (alebo súčtom takto určených cien), pričom celková suma, je uvedená v políčku s názvom : .............., a odpovedá celkovej cene, ktorú je Kupujúci v prípade záujmu povinný zaplatiť za poskytnutie online obsahovej Služby (ďalej aj „Cena”). Uvedená Cena je konečná vrátane DPH. K cene sa nezarátajú žiadne ďalšie poplatky (napr. za poskytnutie licencie, poplatky za dodanie obsahu, a iné).
  3. Cenu za nákup tovaru alebo poskytnutie Služby môže kupujúci uhradiť bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány .........., prevádzkovanej .................. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány je kupujúci povinný postupovať podľa pokynov príslušného prevádzkovateľa elektronických platieb.
  4. Kupujúci odoslaním objednávky (v prípade, že koná v postavení FO, teda spotrebiteľa) berie na vedomie a udeľuje súhlas s tým, že služba je svojím obsahom poskytnutá (dodaná) už doručením potvrdzujúceho emailu podľa čl. IV bod 6 týchto VOP, teda je poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím Kupujúci stráca úplným poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
  5. Kupujúci je/nie je oprávnený požadovať iný spôsob doručenia
  6. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne doručenie obsahu v dôsledku nesprávne uvedenej doručovacej adresy kupujúceho.
  7. Tovar sa považuje za doručený momentom doručenia potvrdzujúcej emailovej správy do emailovej schránky Kupujúceho. Riadnym doručením do emailovej schránky Kupujúceho sa má za to, že došlo k úplnému poskytnutiu Služby, na čo nadväzuje zánik práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy.
  8. Po doručení potvrdzujúceho emailu je Kupujúci povinný skontrolovať obsah a v prípade akýchkoľvek výhrad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
 5. PREDMET ZMLUVY
  1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí služby je záväzok Predávajúceho .............
 6. Práva a povinnosti Predávajúcia a Kupujúceho
  1. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára správne a presné informácie, najmä reálne údaje o svojej osobe tak, aby bolo možné s Kupujúcim uzatvoriť Zmluvu a dodať Kupujúcemu vybraný produkt, v súlade s týmito VOP a platnými právnymi predpismi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné vytvorenie/odoslanie falošnej objednávky.
  2. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola Kupujúcemu spôsobená (i) nesprávnym vyplnením rezervačného formulára alebo tým, že (ii) Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v potvrdení rezervácie doručenej mu Predávajúcim.
  3. Predávajúci nezodpovedá za prípadné výpadky a / alebo poruchy webu.
 7. Zodpovednosť za vady (reklamácie) a Vylúčenie zodpovednosti
  1. Predávajúci zodpovedá za to, že spoplatnená služba, ktorú na Platforme ponúka Kupujúcim bude poskytnutá tak, ako je ustanovené v týchto VOP a že bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a týmito VOP.
  2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zodpovednosť za vady (ďalej ako „reklamácia“):
   1. na poskytnutie služby (t. j. v prípade, ak Predávajúci zvolenú službu Kupujúcemu vôbec neposkytol),
   2. na kvalitu produktu (t. j. v prípade, ak Predávajúci neposkytol zvolenú službu Registrovanému používateľovi tak, ako je to ustanovené v týchto VOP), alebo
  3. Reklamáciu je Kupujúci oprávnený uplatniť si u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby. Vzhľadom na charakter poskytovanej služby je Kupujúci (v postavení FO – nepodnikateľa, t. j. spotrebiteľa), v súlade s § 505 Občianskeho zákonníka, povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia služby alebo do 6 mesiacov odo dňa, kedy mala byť v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok služba poskytnutá.
  4. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť písomne alebo elektronicky na kontaktné adresy Predávajúceho uvedené v čl. I. týchto obchodných podmienok.
  5. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v lehote podľa bodu 3. tohto článku obchodných podmienok. V prípade, ak bola reklamácia doručená v uvedenej dobe, informuje Predávajúci Záujemcu o prijatí reklamácie a poučí Záujemcu – FO nepodnikateľa, t. j. spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a podľa rozhodnutia Záujemcu o tom, ktoré zo svojich práv podľa bodu 8. tohto článku obchodných podmienok uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  6. Ak Predávajúci nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcom bode tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, Kupujúci, ktorý je FO – nepodnikateľom, t. j. spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, a to postupom podľa príslušných právnych predpisov.
  7. V prípade odstrániteľnej vady spoplatnenej služby má Kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať tak, ako služby poskytnutá bez vady, má Kupujúci právo na výmenu služby (opakované poskytnutie bezvadnej služby) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri) službu riadne využiť. Ak ide o neodstrániteľné vady služby, ktoré však nebránia jej riadnemu využívaniu, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny (poplatku) spoplatnenej služby.
  8. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Záujemcu poskytne Predávajúci na požiadanie Kupujúciovi prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Záujemcu alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Záujemcu.
  9. O výsledku reklamácie informuje Predávajúci Záujemcu, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Záujemcu alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom ho informuje o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie.
  10. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Kupujúciovi potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Predávajúcia Záujemcu o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto článkom obchodných podmienok (reklamačným poriadkom).
  11. V ostatných otázkach reklamácie, ktoré nie sú upravené týmto článkom obchodných podmienok, postupuje Predávajúci podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.
  12. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Záujemcu, ktorý je podnikateľom:
   1. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie Záujemcu v postavení podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, ak nie je ďalej ustanovené inak.
   2. Kupujúci v postavení podnikateľa, má v prípade, ak bola vadným dodaním spoplatnenej služby porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva:
    1. požadovať odstránenie vád služby dodaním náhradnej služby alebo dodanie chýbajúceho časti služby,
    2. požadovať odstránenie vád služby, ak sú opraviteľné,
    3. požadovať primeranú zľavu z ceny služby alebo
    4. odstúpiť od Zmluvy.
   3. Kupujúci v postavení podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v odseku 13.2. tohto bodu tohto článku obchodných podmienok len v prípade, ak Predávajúciovi túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie služby alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúcia, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka.
   4. Ak sa ukáže, že vady služby sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci v postavení podnikateľa požadovať dodanie náhradnej služby, ak o to Predávajúcia požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť.
   5. Ak Predávajúci neodstráni vady služby v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci v postavení podnikateľa odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu zo zaplatenej ceny služby.
   6. V prípade, ak Registrovaný používateľ - podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v odseku 13.3. tohto bodu tohto článku Všeobecných obchodným podmienok, má nároky z vád služby ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
   7. Ak je dodaním služby Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci – podnikateľ požadovať buď doplnenie chýbajúcej časti služby, odstránenie vád služby alebo primeranú zľavu z ceny služby.
   8. Nároky z vád služby sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu, ak bola dojednaná.
   9. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si reklamácie Kupujúcim – podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  13. Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady, výpadky a / alebo poruchy Platformy, ktorých následkom je prerušenie poskytovania služieb. Predávajúci má právo odstaviť Platformu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
  14. Kupujúci berie na vedomie, že Platformu využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko, pričom berie na vedomie, že môže byť pri týchto službách vystavený rôznym obsahom, ktoré môžu byť posúdené ako nevhodné, neslušné alebo urážajúce.
  15. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím alebo zverejnením informácií na Platforme Kupujúcim zodpovedá sám Kupujúci, ktorý porušil tieto práva tretích osôb. V prípade sankcionovania Predávajúcia za porušenie povinností Záujemcu uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Kupujúci na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Predávajúciovi v celom rozsahu.
 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY o poskytnutí služby – SPOTREBITEľ
  1. Vzhľadom na charakter poskytovanej služby a v súlade s poučením Kupujúceho (v postavení FO nepodnikateľa – spotrebiteľa) vykonaným pred odoslaním objednávky Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, nemôže okrem iného odstúpiť od Zmluvy, najmä ak ide o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  2. Kupujúci berie na môže okrem iného odstúpiť od Zmluvy, ak Predávajúci nesplní svoju povinnosť vybaviť reklamáciu  v rámci zákonnej lehoty 30 dní.
 9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY o poskytnutí služby – Predávajúci
  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania poskytovanej Služby, alebo z dôvodu ak:
   1. sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Kupujúceho podľa čl. II. týchto Všeobecných obchodných podmienok ako nepravdivé alebo zavádzajúce,
   2. ak Kupujúci opakovane, napriek predchádzajúcemu upozorneniu Predávajúcia poruší niektorú zo svojich povinností podľa čl. V. týchto VOP,
   3. aktivitou Kupujúceho na Platforme dôjde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie alebo ak príde k hrubému porušeniu týchto VOP Kupujúcim, ktorým sa rozumie porušenie zákazov špecifikovaných v bodoch 1. až 3 čl. V. týchto Všeobecných obchodných podmienok,
   4. aj bez uvedenia dôvodu, na základe rozhodnutia Predávajúceho
  2. Predávajúci o odstúpení bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným Kupujúcim.
 10. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana
  1. Pri používaní webu predávajúceho, vypĺňaní objednávkového formulára a pri uzatváraní Zmlúv na diaľku prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúceho (ďalej ako dotknutá osoba“).
  2. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ku ktorému dochádza v súvislosti s činnosťami uvedenými v bode 1. tohto článku Zmluvy, sú zverejnené v informáciách o spracúvaní osobných údajov na webovej stránke predávajúceho.
  3. Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby bolo zákonné, spravodlivé a transparentné, a aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané podľa predpisov o ochrane osobných údajov, a to Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súvisiacimi predpismi o ochrane osobných údajov.
 11. MIMOSÚDNE/ Alternatívne riešenie sporov
  1. Kupujúci, ktorý je v postavení spotrebiteľa má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy.
  2. Subjekty alternatívneho riešenia sporov nájde spotrebiteľ zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
  3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk, email: ars@soi.sk., ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, prostredníctvom ktorej je možné podať aj návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
  4. Kupujúci, ktorý je v postavení spotrebiteľa má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.
  5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel... je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line)
 12. VYHLÁSENIA
  Každý kupujúci, ktorý má záujem o kúpu tovaru vyhlasuje, že:
  1. nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a zároveň potvrdzuje, že je schopný porozumieť obsahu uzatváranej Zmluvy,
  2. pri vypĺňaní objednávky na webe predávajúceho uvádza svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje; v prípade zmeny akéhokoľvek povinného údaja, je povinný oznámiť jeho zmenu bez zbytočného odkladu Predávajúcemu
  3. sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP ako aj informáciami o spracúvaní osobných údajov.
 13. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť, a to aj jednostranne. Predávajúci oznámi zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny tak, aby sa s nimi oboznámili všetci kupujúci.
  2. Každá zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok je zverejnená na webe predávajúceho a doručená kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej správy. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť pôvodné VOP. V prípade, ak s novým znením Kupujúci nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
  3. V prípade, že sa niektoré z ustanovení VOP stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nahradiť neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne (bez dohody s druhou Zmluvnou stranou) postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP na akúkoľvek tretiu osobu.
  5. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto VOP v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
  6. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ___. 2024