Podmienky ochrany osobných údajov

PRIVACY POLICY

 PLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(V ZMYSLE ČLÁNKU 13 GDPR, PRÍP. ČL. 14 GDPR)

 Ochranou osobných údajov sa rozumie ochrana každého človeka pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním jeho osobných údajov. Určením pravidiel a vymedzením toho kto a ako nakladá s osobnými údajmi sa zabezpečuje ochrana osoby v dotknutej oblasti.

 Obchodná spoločnosť Print room s. r. o., so sídlom: Fialová 4072/5A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, IČO: 47 368 161, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 133581/B (ďalej len „spoločnosť“ alebo aj „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých spracúva Vaše osobné údaje ako údaje dotknutej osoby pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a/alebo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), príp. aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi činnosť prevádzkovateľa.

V záujme dodržiavania predpisov na ochranu osobných údajov si plníme informačnú povinnosť prevádzkovateľa (podľa čl. 13 GDPR, čl. 14 GDPR) a poskytujeme Vám čo možno najstručnejšie, zrozumiteľné a transparentné informácie o tom, akým spôsobom dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov na webovej stránke prevádzkovateľa. Nižšie uvedené informácie Vám poskytnú vysvetlenie o  spracovateľských operáciách prevádzkovateľa, teda informácie o tom:

 • akým spôsobom môžete prevádzkovateľa kontaktovať v prípade otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov,
 • vysvetlenie čo sú to osobné údaje,
 • kto je to prevádzkovateľ vo vzťahu k Vašim osobným údajom,
 • aké osobné údaje sú o Vás ako dotknutej osobe spracúvané,
 • aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov,
 • aký je právny základ spracúvania osobných údajov,
 • aká je doba ich uchovávania,
 • a informácie o tom, komu môžu byť ďalej Vaše osobné údaje sprístupňované a zdroj získania osobných údajov dotknutých osôb. 

Zároveň Vám poskytujeme informácie o tom, aké sú Vaše práva podľa predpisov o ochrane osobných údajov- t.j. aké sú práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané.

Prevádzkovateľom web stránky je obchodná spoločnosť s obchodným menom: Print room s. r. o., so sídlom: Fialová 4072/5A, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, IČO: 47 368 161, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 133581/B, založená podľa práva Slovenskej republiky.

Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa:

obchodná spoločnosť:                            Print room s. r. o.

sídlo:                                                      Fialová 4072/5A, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika

IČO:                                                       47 368 161

štatutárny orgán:                                     Jozef Gáhi, konateľ

spoločnosť je zapísaná                           Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 133581/B,

Email/ tel. kontakt prevádzkovateľa:     print@printroom.sk, info@detsketricko.sk  / +421 903 584 020

Adresa prevádzky:                                 Fialová 4072/5A, Bratislava-mestská časť Petržalka

Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom obchodnej činnosti sú najmä reklamné a marketingové služby, vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce, vytváranie tlačových riešení pre klienta. Prevádzkovateľ zároveň prevádzkuje webovú doménu www.printroom.sk a internetový obchod www.detsketricko.sk

V prípade, že chcete ako dotknutá osoba uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, využite prosím e-mail alebo zašlite písomne žiadosť na adresu sídla prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v odseku vyššie.

Informácia o zástupcovi prevádzkovateľa:       prevádzkovateľ neurčil zástupcu prevádzkovateľa,

Spoločný prevádzkovateľ:                                  spoločný prevádzkovateľ nie je určený,

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:               v zmysle Nariadenia GDPR a/alebo ZOOÚ prevádzkovateľ nemá povinnosť                                                                   určiť zodpovednú osobu

VYMEDZENIE POJMOV:

 


Spracúvanie osobných údajov – je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

Dotknutá osoba - je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

Údaje týkajúce sa zdravia – sú osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,

Profilovanie – je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

Pseudonymizácia – je spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na netechnické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

Online identifikátor- je identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

Informačný systém - je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

Prevádzkovateľ – je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, , ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR a musí vedieť tento súlad preukázať Úradu na ochranu osobných údajov. Ak je napr. právnym základom súhlas, prevádzkovateľ musí preukázať, že súhlas mu dotknutá osoba poskytla,

Sprostredkovateľ – je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

Príjemca -  každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

Tretia strana – sa na účely GDPR rozumie každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

Zodpovedná osoba - je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona,

Zástupca -  fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35,

Podnik - je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,

Vnútropodnikové pravidlá – sú postupy ochrany osobných údajov, kt. dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na účely prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v tretej krajine,

INFORMÁCIE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH PREVÁDZKOVATEĽA

V súvislosti s splnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa Vám poskytujeme informácie o tom, aké osobné údaje sú na web stránke prevádzkovateľa o dotknutých osobách spracúvané, aký je účel spracúvania osobných údajov, aký je právny základ spracúvania osobných údajov, aká je doba uchovávania osobných údajov ako i informácie o tom, komu môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené.

Vaše osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvane v súlade so zásadou minimalizácie, pričom prevádzkovateľ od Vás vyžaduje iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. V súlade so zásadou zákonnosti prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len vtedy, ak na ich spracúvanie disponuje právnym základom, pričom zabezpečí ich uchovávanie vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať a po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov, okrem zákonom stanovených výnimiek.

Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou nemôže vzniknúť, sú nevyhnutnou súčasťou zmlúv uzatváraných medzi Vami a našou spoločnosťou v zmysle dotknutých právnych predpisov. Prevádzkovateľ má tiež povinnosť v zákonom stanovených prípadoch poskytnúť Vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje (t.j. súdy, orgány činné v trestnom konaní a orgán dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií).

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v rámci spracovateľských operácií prevádzkovateľa pri:

 • spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi počas Vášho používania webových stránok prevádzkovateľa,
 • spracúvaní Vašich osobných údajov počas našej komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu alebo telefonickom kontaktovaní,
 • spracúvaní osobných údajov zo strany prevádzkovateľa pri uzatváraní a trvaní zmluvného vzťahu so spotrebiteľom (kupujúcim),
 • spracúvaní osobných údajov pre prípad reklamačného konania,
 • spracúvaní osobných údajov pri plnení našich právnych (zákonných) povinností ako prevádzkovateľa, ako aj pri
 • spracúvaní osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany našich oprávnených záujmov ako prevádzkovateľa.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako prevádzkovateľ neposkytujeme Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak to nie je nevyhnutné. V niektorých prípadoch však prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR. V týchto prípadoch sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa. Takéto spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb môže využívať nasledujúcich sprostredkovateľov:

 • spoločnosť zabezpečujúca dodávky technického riešenia, služby webhostingu, údržby a podpory IT systémov používaných prevádzkovateľom,
 • spoločnosť zabezpečujúca služby v oblasti reklamy a marketingu prevádzkovateľa,
 • podnikateľ poskytujúci účtovné služby,
 • spoločnosť poskytujúca newsletter služby,
 • ďalšie orgány štátnej/verejnej správy, v prípadoch keď prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy.
 • spoločnosť poskytujúca služby online platobnej brány,
 • spoločnosti Google Ireland Limited a Meta Platforms Ireland Limited,, ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

(Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii  Cookies  alebo kliknutím TU.)

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nariadenie GDPR Vám ako dotknutej osobe garantuje tieto práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 2. Právo na opravu osobných údajov
 3. Právo na výmaz osobných údajov
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov
 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 8. Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním
 9. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

S obsahom jednotlivých práv sa môžete oboznámiť TU.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov je zverejnený na webovom sídle Úradu

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa úradu:                                              Hraničná 12, PSČ: 820 07, Bratislava, Slovenská republika

IČO:                                                             36 064 220

Kontakt:                                                        statny.dozor@pdp.gov.sk

                                                                     info@pdp.gov.sk (pre poskytovanie informácií podľa z. č. 211/2000 Z. z.*)

                                                                     ochrana@pdp.gov.sk (emailová adresa, prostredníctvom ktorej Úrad poskytne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.)

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete uplatniť na vyššie uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. (Avšak v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti pro uplatňovaní Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primeraný poplatok.) Odpoveď Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy si dotknutá osoba právo uplatní. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty má Prevádzkovateľ povinnosť vždy informovať.

Nakoľko obsah tejto informačnej povinnosti môže prevádzkovateľ aktualizovať, odporúčame, aby ste sa pred spracúvaním osobných údajov vždy vopred oboznámili s jeho aktuálnym znením. Táto verzia je účinná od dd.mm.rrrr.